Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, w związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu tematyinwestycyjne22.pl prowadzonego w imieniu własnym i na jego własną odpowiedzialność przez Garden Of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: 02-927 Warszawa, Zawojska 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291030, REGON: 141170030, NIP: 9512233775 („Administrator”).

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których osoba fizyczna korzysta z Serwisu („Użytkownik”).

Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego użytkownika Użytkownika. Stosowany przez Administratora mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego Użytkownika.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: cookies sesyjne, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, oraz cookies trwałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 • konfiguracji Serwisu, w tym dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, wyglądu strony internetowej;
 • uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie, w tym umożliwienia logowania się Użytkownika do jego konta w Serwisie i utrzymania sesji, dzięki czemu nie musi on po wykonaniu każdego działania w ramach tego konta ponownie wpisywać swojego loginu i hasła;
 • tworzenia statystyk pomagających w poznaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i treści Serwisu,
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) używanego przez Użytkownika:

 

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Microsoft Edge

Menu>Ustawienia>Prywatność i zabezpieczenia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Użytkownik może również w każdej chwili usunąć lub zablokować pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu, a Administrator nie ponosi za to odpowiedzialności.

Ponadto, Serwis korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o sposobie, w jakim Użytkownik korzysta z Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje o narzędziach analitycznych Google i możliwości zarządzania umieszczanymi przez nie plikami znajdują się pod linkami https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, oraz https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Administrator ostrzega, że korzystanie z ze stron internetowych, w tym z Serwisu, przy przesyłaniu danych z wykorzystaniem publicznej sieci Internet wiąże się z możliwością wystąpienia zagrożeń i ryzyka, m.in.:

 • ryzyko przechwycenia transmisji danych przez osoby trzecie,
 • ryzyko przejęcia danych służących do logowania przez osoby trzecie,
 • ryzyko podszycia się przez osoby trzecie pod usługodawcę,
 • ryzyko zastosowania środków socjotechnicznych przez osoby trzecie mających na celu uzyskanie dostępu do danych Użytkownika.

Przed skorzystaniem ze strony internetowej, w tym Serwisu, Użytkownik powinien zabezpieczyć swoje urządzenie końcowe za pomocą odpowiedniego oprogramowania antywirusowego oraz przeciwdziałającego złośliwym programom, m.in. tzw. trojanom służącym do nieuprawnionego pozyskiwania danych.

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, Administrator prosi o kontakt na adres e-mail: iod@gardenofwords.pl  lub pod adresem korespondencyjnym: Garden Of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna, 02-927 Warszawa.

 

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

SERWISU TEMATYINWESTYCYJNE22.PL („SERWIS”)

 

Administratorem Pani/Pana danych jest Garden Of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: 02-927 Warszawa, Zawojska 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291030, REGON: 141170030, NIP: 9512233775, która prowadzi Serwis i świadczy objęte nim usługi drogą elektroniczną we własnym imieniu i na jej własną odpowiedzialność  („Administrator”).

Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem listownie, pod adresem: Garden Of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna, 02-927 Warszawa, Zawojska 36 lub e-mailowo pod adresem elektronicznym: iod@gardenofwords.pl

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • umożliwienia Pani/Panu zapisanie się oraz powiadomienie o zbliżającym się webinarium (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”),
 • przeprowadzenie webinarium oraz uzyskanie danych w ramach zainteresowania wydarzeniem przez Administratora – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest konieczne do skorzystania z organizowanego webinarium oraz rozpatrzenia składanych przez Panią/Pana reklamacji i dokonywanych zgłoszeń. Brak podania tych danych uniemożliwi dołączenie do wydarzenia. W przypadku braku podania danych na potrzeby składania reklamacji lub zgłoszeń, brak podania danych może uniemożliwić Administratorowi rozpatrzenie reklamacji lub realizacji zgłoszeń.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia,
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym na potrzeby udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji do czasu udzielenia takiej odpowiedzi lub rozpatrzenia takiej reklamacji i na potrzeby dowodowe w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres trwania tego interesu, w tym do czasu wygaśnięcia tych roszczeń,

Odwołanie przez Panią/ Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności:

 • podmiotom świadczącym dla Administratora usługi kurierskie lub pocztowe;
 • podmiotom będącym dostawcami rozwiązań teleinformatycznych;
 • podmiotom będącym dostawcami usług, technologii lub oprogramowania, tj. dostawcom analityki i ruchu na stronie.
 • podmiotowi zlecającemu : BNP Paribas Bank Polska SA w zakresie raportu dotyczącego osób zainteresowanych wydarzeniem.

 Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, uzyskania dostępu do takich danych oraz ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacjach określonych w art. 17 i 18 RODO;
 4. prawo do przenoszenia danych – przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w oparciu o odpowiednie podstawy związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, które Pani/Pana zdaniem wykluczają możliwość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w określonym celu;
 6. prawo do cofnięcia Pani/Pana zgody na przetwarzanie, jeśli Pani/Pana zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania – pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania podejmowanych przed cofnięciem Pani/Pana

Ma Pani/Pan też prawo do wniesienia skargi do miejscowego organu ochrony danych lub organu ochrony danych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem Administrator przetwarza Pani/Pana dane w sposób niezgodny z prawem.

 

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, Administrator prosi o kontakt na adres e-mail: iod@gardenofwords.pl  lub pod adresem korespondencyjnym: Garden of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna, 02-927 Warszawa.